AYBUKE PUSAT

HEİGHT : 1.74 CHEST : 88 WAİST : 62 HİPS : 89 SİZE : 36 HAİR COLOR : KOYU KESTANE : EYES : KAHVE SHOİS SİZE :39